NAAM

Artikel 1
De Hydrographic Society Benelux beheert een studie stimuleringsfonds met als naam HSB Educational Fund.

 

DOEL

Artikel 2

Het HSB Educational Fund stelt zich ten doel het vermeerderen, verbeteren en de verspreiding van hydrografische kennis te stimuleren:
Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het ondersteunen van studenten voor onderzoeken en voor bezoeken aan symposia, workshops, speciale cursussen, o.a. in binnen en buitenland teneinde ervaring en kennis in hydrografie te vergroten
 2. het toekennen van de jaarlijkse HSB onderscheiding voor het beste afstudeer verslag.
 3. het ondersteunen van Nederlandse, Belgische en Luxemburgse erkende hydrografische onderwijsinstellingen ten behoeve van activiteiten die niet normaal tot de taak van de instellingen kunnen worden gerekend maar desalniettemin een bijdrage leveren aan het vermeerderen en verbeteren van de hydrografische kennis voor studenten.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 3

De geldmiddelen van het ‘HSB Educational Fund’ bestaan uit:

 1. de geldmiddelen die zijn overgedragen van het Educational Fund van de voormalige Hydrographic Society Benelux Branch.
 2. incidentele bijdrage van donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
 3. een door de Algemene Leden Vergadering vast te stellen percentage van de jaarlijkse contributie van de leden van de HSB

 

BESTUUR VAN HET EDUCATIONAL FUND

Artikel 4

 1. Het HSB Educational Fund wordt bestuurd door de “Educational Fund commissie” bestaande uit ten minste drie personen die uit hun midden een voorzitter aanwijzen.
 2. De commissieleden worden door de algemene vergadering gekozen en benoemd uit de leden van de Hydrographic Society Benelux.
 3. Commissieleden worden voorgedragen door het bestuur van de Hydrographic Society Benelux dan wel voorgedragen door leden conform Artikel 6 lid 3 van het Huishoudelijk reglement van de HSB.
 4. De commissieleden wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De commissieleden treden af volgens een door het bestuur te maken rooster. Een aftredend commissielid is direct herkiesbaar. Een aftredend commisielid is herkiesbaar voor maximaal twee perioden van drie jaar
 5. Een lid van het HSB-bestuur is als adviserend en toeziend lid aan de commissie toegevoegd. Het adviserend en toeziend lid kan niet de functie van voorzitter bekleden en aan zijn functie geen stemrecht ontlenen.

 

VERANTWOORDING

Artikel 5

 1. Het HSB Educational Fund is een onderdeel van de Hydrographic Society Benelux en valt direct onder het algemene beleid en verantwoording van het Hydrographic Society Benelux Bestuur.
 2. De HSB Educational Fund commissie zal jaarlijks gedurende de algemene vergadering van de Hydrographic Society Benelux verslag uitbrengen over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergaderingvoor.

 

AANVRAAG EN TOEKENNING VAN ONDERSTEUNING

Artikel 6

 1. Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden gedaan door de leden van de HSB en derden.
 2. Aanvragen dienen schriftelijk bij de commissie te worden ingediend en voldoende te worden onderbouwd .
 3. De commissie toetst de aanvraag aan de doelstelling als geformuleerd in Artikel 2.
 4. De commissie doet een aanbeveling aan het HSB bestuur voor toekenning van een aanvraag. Een aanbeveling wordt gedaan bij meerderheid van stemmen van de commissie. Naast de aanbevelingen kan de commissie ook zelf voorstellen doen.
 5. Het HSB bestuur dient goedkeuring te verlenen aan een toekenning voor ondersteuning.

 

ADMINISTRATIE

Artikel 7

Het HSB Educational Fund voert een eigen financiële administratie die onderdeel vormt van de algemene administratie van de HSB.